Home Воздух Влијание на биополутанти, аерозагадување и климатски промени врз зголемената инциденца на алергии и интолеранции
  Previous Video Аерозагадувањето во нашите градови, причина за голем број изгубени години на живот
  Next Video Емисии на ПМ10 од затоплување на објекти во Скопје

Влијание на биополутанти, аерозагадување и климатски промени врз зголемената инциденца на алергии и интолеранции

0
0

Влијание на биополутанти, аерозагадување и климатски промени врз зголемената инциденца на алергии и интолеранции

Снежана Милковска